چرا نباید هرزنی

 

                                زیباترین زن جهان باشد

 

                                     دست کم یکبار، دست کم برای مدتی،

 

                                   دست کم برای یک جفت چشم؟